Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

De website en zijn inhoud en diensten, hierna gezamenlijk de ‘ site ‘ genoemd, wordt gepubliceerd door :

SPB  Benelux 

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 943.087,29 euro,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer  0871.620.818 en bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA – www.fsma.be) als verzekeringsmakelaar onder het nummer 102042A, met hoofdzetel op de Roderveldlaan 3 in 2600 BERCHEM.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Site, hierna ‘AGV’ genoemd, bepalen de voorwaarden die van toepassing zijn tussen de Gebruiker en SPB Benelux, alsook de rechten en plichten van elkeen met betrekking tot het gebruik van de Site.

Elk gebruik van de Site veronderstelt de raadpleging en aanvaarding van deze AGV.

Deze AGV vallen onder het Belgisch recht.

1. DEFINITIES

De hieronder opgesomde termen die in deze AGV worden gebruikt en met een hoofdletter beginnen, worden als volgt begrepen, zowel in het enkelvoud als in het meervoud, afhankelijk van de context waarin ze worden gebruikt:

1.1. AGV

Verwijst naar de huidige algemene gebruiksvoorwaarden die het gebruik van de Site door de Gebruiker regelen.

1.2. Inhoud

Verwijst naar alle artikelen, foto’s, illustraties, bestanden, vragenlijsten, functionaliteiten en meer in het algemeen elk element van de Site.

1.3. Gebruikerszone

Verwijst naar de persoonlijke zone van de Gebruiker waartoe hij na identificatie toegang krijgt.

1.4. Service

Verwijst naar alle diensten die de Gebruikers op de Site worden aangeboden en ter beschikking gesteld. De Diensten worden via de Site geleverd door SPB Benelux of door derde ondernemingen onder hun exclusieve verantwoordelijkheid, wat de Gebruiker erkent en aanvaardt.

1.5. Site

Verwijst naar de door SPB Benelux gepubliceerde website en alle Diensten en Inhoud die het aan de Gebruikers ter beschikking stelt.

1.6. Gebruiker

Verwijst naar de natuurlijke persoon die toegang heeft tot de Site.

2. GEBRUIK VAN DE SITE DOOR DE GEBRUIKER

2.1. Aanvaarding van de AGV

Toegang tot en gebruik van de Site door de Gebruiker veronderstelt kennis, aanvaarding zonder voorbehoud en naleving door de Gebruiker van deze AGV.

De AGV zijn raadpleegbaar via de link ‘Algemene Gebruiksvoorwaarden’ op de Site.

SPB Benelux behoudt zich het recht voor de AGV op elk moment te wijzigen. De AGV zijn raadpleegbaar via de link ‘Algemene Gebruiksvoorwaarden’ op de Site.

De toegang tot de Site door de Gebruiker staat gelijk met het aanvaarden van de gewijzigde AGV.

2.2. Toegang en beveiliging

De toegang tot de Site is niet overdraagbaar en tijdelijk.

2.3. Regels voor het gebruik van de Site

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site op een loyale en eerlijke manier te gebruiken, overeenkomstig zijn doel en zijn rol, met inachtneming van de wetgeving en met de meest strikte vertrouwelijkheid.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de naleving van deze AGV een substantiële voorwaarde is om toegang te blijven hebben tot de Site.

SPB Benelux kan de toegang tot de Site of tot bepaalde functies van de Site opheffen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder de gebruiker enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, ingeval de Gebruiker de bepalingen van deze AGV schendt en waardoor het onmogelijk wordt de toegang tot de Site te behouden, onverminderd de schadevergoeding die SPB Benelux kan eisen.

3. BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIONALITEITEN VAN DE SITE EN INTEROPERABILITEIT

1. Voornaamste kenmerken:

Site om de nieuwsberichten over de Groep SPB mee te delen

2. Fonctionaliteiten:

Taal:
website en richtlijnen in het Frans en het Nederlands

Traceerbaarheid van de gegevens:

Persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor SPB Benelux als verwerkingsverantwoordelijke.

3. Interoperabiliteit:

Materiaal & software:
Internet Explorer 10 of een latere versie (IE 8 en 9 met beperkingen), Chrome recentste stabiele versie, Firefox recentste stabiele versie, Safari MacOS recentste stabiele versie, Safari Mobile iOS 7.x en later, Android 4.x en later

4. WAARSCHUWING/TECHNISCHE BEPERKINGEN

De Gebruiker wordt geïnformeerd over de beperkingen en limieten van het internet, meer bepaald met betrekking tot:

  • de overdracht van gegevens en mogelijke schending van gegevens;
  • niet-gegarandeerde continuïteit voor de toegang tot de Site en tot de verschillende door de Site aangeboden diensten;
  • Technische beperkingen die niet onder de controle en de verantwoordelijkheid van SPB Benelux vallen.

SPB Benelux kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor deze risico’s en de gevolgen ervan, die schadelijk kunnen zijn voor de gebruiker, ongeacht de omvang.

De Gebruiker moet alle passende maatregelen nemen om zijn eigen gegevens, software en hardware te beschermen tegen besmetting door virussen of andere vormen van aanvallen die via de Site kunnen circuleren.

De Gebruiker kan zich niet beroepen op moeilijkheden bij de toegang tot de Site om toegang te krijgen tot informatie of diensten die indruisen tegen deze AGV.

Links kunnen verwijzen naar andere toepassingen, websites of andere sociale netwerken of Diensten die worden aangeboden door derde ondernemingen aan SPB. SPB Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de inhoud van voornoemde andere toepassingen, websites of sociale netwerken of diensten een inbreuk vormt op de rechten van derden of op geldende wettelijke of reglementaire bepalingen. Deze andere toepassingen, websites of andere sociale netwerken worden geleverd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de ondernemingen die ze uitgeven, wat de Gebruiker uitdrukkelijk erkent en aanvaardt.

De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van de onbetrouwbaarheid van het internetnetwerk, meer bepaald wat betreft de relatieve veiligheid van de gegevensoverdracht, de niet-gegarandeerde continuïteit van de toegang tot de Site, de niet-gegarandeerde prestaties in termen van volume en snelheid van de gegevensoverdracht en de verspreiding van virussen.

A ce titre, SPB Benelux ne pourra être tenue pour responsable des dommages résultant de virus quelle qu’en soit la forme, de bug(s), voire de tout programme ou d’application qui serait incompatible avec l’infrastructure utilisée par l’Utilisateur, ni des dommages subis par l’Utilisateur par le fait d’une panne, interruption maintenance, problème technique, coupure du réseau téléphonique ou des réseaux de télécommunications, surcharge, négligence ou faute de tiers ou de l’Utilisateur ou d’une incompatibilité de la configuration de l’ordinateur de l’Utilisateur.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van een oplossing op zijn computer en voor de beveiligingsmaatregelen om de verspreiding van een virus te voorkomen.

De Gebruiker moet nagaan of de diensten en de inhoud die via de Site worden aangeboden, afgestemd zijn op zijn behoeften. De Gebruiker is de enige verantwoordelijke voor elke beslissing van welke aard ook die genomen wordt op basis van informatie in de Inhoud of de Diensten die op de Site worden aangeboden.

5. VERANTWOORDELIJKHEDEN

5.1. Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker blijft volledig en persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van de Site onder de voorwaarden van het gemeen recht.

Het is aan de Gebruiker om de Site te gebruiken met inachtneming van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, en in overeenstemming met de bepalingen van deze AGV.

5.2. Verantwoordelijkheid van SPB Benelux

De Site wordt gebruikt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid, controle en leiding van de Gebruiker. SPB Benelux kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke directe of indirecte schade dan ook als gevolg van het gebruik door de Gebruiker van de Site en de Diensten, in welke hoedanigheid en onder welke omstandigheden dan ook.

De gebruiker verbindt er zich in dit verband toe de geschiktheid van de Site en de Diensten voor zijn behoeften te valideren en de Site en de Diensten onder normale omstandigheden en overeenkomstig hun doel te gebruiken.

SPB Benelux is in geen geval verantwoordelijk voor de kwaliteit, het actuele karakter, de volledigheid en de waarheidsgetrouwheid van de gegevens die de Gebruiker onder zijn uitsluitende controle, verantwoordelijkheid en leiding invoert.

SPB BENELUX CONTROLEERT OF VERIFIEERT NIET DE COHERENTIE OF RELEVANTIE VAN DE GEGEVENS DIE DE GEBRUIKER OP DE SITE INVOERT WANNEER HIJ GEBRUIKMAAKT VAN DE DIENSTEN.

De Gebruiker wordt er bijgevolg van op de hoogte gebracht dat SPB Benelux niet verantwoordelijk is voor schade als gevolg van:

  • Het gebruik door de Gebruiker van de inhoud die op de Site en via de Diensten ter beschikking wordt gesteld en in het bijzonder de interpretatie die de Gebruiker eraan zal geven en de gevolgen van het gebruik ervan;
  • De registratie door de Gebruiker van onvolledige of foutieve informatie.

SPB Benelux is niet aansprakelijk voor niet-nakoming of vertraging in de uitvoering van de Diensten als gevolg van gebeurtenissen die buiten zijn controle vallen of in geval van overmacht zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek.

De uitvoering van deze AGV wordt opgeschort zolang het geval van overmacht duurt en de uitvoeringstermijnen van de Dienst zullen dienovereenkomstig worden verlengd. SPB Benelux zal alles in het werk stellen om een einde te stellen aan het geval van overmacht of om een oplossing te vinden die haar in staat stelt zijn contractuele verplichtingen ondanks het geval van overmacht na te komen.

6. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE SITE

De informatie verstrekt op de Site is bedoeld voor algemene en documentaire doeleinden. SPB Benelux wijst elke aansprakelijkheid af voor het gebruik of de interpretatie van de op de Site gepubliceerde informatie en de eventuele gevolgen daarvan.

Er wordt aangegeven dat SPB Benelux niet aansprakelijk kan worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, materieel of immaterieel, als gevolg van het gebruik van de Site of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, een storing, een onderbreking, een virus, of een verbindings- of systeemprobleem, handelingen van derden, overmacht of toeval, die de toegang tot de Site of tot een van zijn functionaliteiten verhinderen.

Het materiaal dat de Gebruiker gebruikt om verbinding te maken met de Site blijft onder de uitsluitende verantwoordelijkheid vallen van de Gebruiker. Hij moet alle passende maatregelen nemen om zijn materiaal en eigen gegevens te beschermen, met name tegen virusaanvallen via het internet. Hij is als enige verantwoordelijk voor de websites en gegevens die hij raadpleegt.

SPB Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gerechtelijke vervolging van de Gebruiker:

– voor het gebruik van de Site of van elke via het internet toegankelijke dienst;

– wegens niet-naleving van deze AGV.

SPB Benelux is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan de Gebruiker, aan derden en/of aan hun apparatuur als gevolg van verbinding met of gebruik van de Site.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1. Inhoud en Diensten van de Site

Alle Inhoud en Diensten die toegankelijk zijn via de Site en de Diensten zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die eigendom zijn van of geclaimd worden door SPB Benelux, zijn verwante entiteiten of die gebruikt worden door SPB Benelux met toestemming van de houders van deze rechten.

Deze Diensten en Inhoud zijn uitsluitend bestemd voor informatie en persoonlijk gebruik van de Gebruiker, die een particulier, niet-collectief en niet-exclusief gebruiksrecht geniet.

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van SPB Benelux zijn alle andere reproducties, weergaven en gebruik door de Gebruiker dan hierboven bepaald verboden, met name:

  • Elke aanpassing, beschikbaarstelling aan het publiek, al dan niet op verzoek, verspreiding, heruitzending in welke vorm dan ook, netwerken, openbare mededeling, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van de werken, diensten, merken en alle elementen die beschermd zijn of kunnen worden door het intellectuele eigendomsrecht die op de Site en in de Diensten worden gereproduceerd;
  • Elke link, toegang, wijziging, toevoeging, schrapping die het geautomatiseerde verwerkingssysteem van de online-uitgave beïnvloedt en die de publicatievoorwaarden of het redactiebeleid wijzigt.

Elke niet-naleving van deze verplichtingen door de Gebruiker staat gelijk met een vervalsing die strafbaar is volgens de Belgische wetgeving inzake intellectuele eigendom.

7.2. Database

Overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot de bescherming van databanken, is SPB Benelux de producent en eigenaar van alle of een deel van de databases waaruit de Site is opgebouwd.

Door de Site te raadplegen, erkent de Gebruiker dat de gegevens die de Site bevat wettelijk beschermd zijn; het is hem in het bijzonder verboden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke drager dan ook, met welk middel en in welke vorm dan ook, de kwalitatief of kwantitatief substantiële inhoud van de databases die op de Site staan en waartoe hij toegang heeft, gedeeltelijk of geheel, op te vragen, te hergebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven of te bewaren, evenals om herhaaldelijk en systematisch kwalitatief en kwantitatief niet-substantiële delen ervan op te vragen of te hergebruiken wanneer deze verrichtingen duidelijk de normale voorwaarden overstijgen.

7.3. Onderscheidende merken en tekens

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken die op de Site worden gebruikt eigendom van SPB Benelux of zijn partners.

Behoudens de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van SPB Benelux en/of zijn partners, stelt elk gebruik van dit merk en van alle andere merken, al dan niet figuratief, die aan SPB Benelux of aan derden toebehoren, de Gebruiker bloot aan gerechtelijke procedures.

8. COOKIES

De informatie met betrekking tot de cookies die op de Site worden gebruikt, wordt verduidelijkt in het Privacycharter.

9. HYPERLINKS

Alle informatie die via een link toegankelijk is op andere sites valt niet onder de controle van SPB Benelux, die elke verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan afwijst.

10. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

De aan SPB Benelux meegedeelde gegevens in het kader van het gebruik van de Site worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dat kader is de verwerkingsverantwoordelijke SPB Benelux

Alle informatie met betrekking tot de verwerking van de gegevens van de Gebruiker, hun doeleinden, de rechten van de Gebruiker, alsook de verplichtingen van SPB Benelux worden uiteengezet in het Privacycharter op de Site.

11. KLACHTEN - AFHANDELING VAN GESCHILLEN

In geval van klachten kan de Gebruiker contact opnemen met SPB Benelux:

  • Per brief: Roderveldlaan 3, 2600 BERCHEM.

De AGV vallen onder het Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot hun geldigheid, interpretatie of uitvoering wordt voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken.

12. CONTROLEORGAAN

Het orgaan dat belast is met de controle van SPB Benelux is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, op het adres:

FSMA

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
Congresstraat 12-14,
1000 BRUSSEL